Chef munné  >  Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
El present document té per objecte establir la Política de Privacitat d’aquest lloc web, portal de titularitat de MERITEM S. L., amb domicili social  C/Irlanda 4, 08700, Igualada ( Barcelona) i NIF B 58 775 776.
En aquest document t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal arran de la contractació i ús que fas dels nostres productes, serveis i del nostre lloc web.
Per a nosaltres és molt important la transparència, és per això que et demanem que dediquis uns instants a la lectura d’aquesta Política de Privacitat, l’objectiu de la qual és garantir el total compliment del Reglament General de Protecció de Dades, a fi que puguis prendre una decisió sobre aquest tema.
 
1) Responsable del tractament
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat:
MERITEM S.L. – NIF B 58 775 776
Adreça postal:
C/ Irlanda 4, 08700 , Igualada , Barcelona
Telèfon:
93 459 72 51
Contacte DPO:
rosamaria@meritem.es
 
2) Finalitat del tractament
2.1) Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En CHEF MUNNÉ es tracta la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de:
• Gestionar el lliurament de la comanda i atendre queixes o suggeriments rebuts en funció de la comanda realitzada.
  • Enviament d’enquestes de satisfacció relacionades amb la comanda realitzada pel client.
  • Enviament d’informació o comunicacions comercials, ja sigui per telèfon, whatsapp, sms o mail, sobre els productes i/o serveis de l’entitat, així com, adequar les ofertes comercials a les preferències del client a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial.
L’interessat serà l’únic responsable en el supòsit d’haver facilitat dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.
 
2.2) Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resultin adequades, pertinents i limitats a la necessitat en funció dels fins per als quals siguin tractats.
 
2.3) Serà necessari que ens faciliti totes les seves dades?
Sí, serà necessari que ens faciliti totes les dades personals que s’identifiquen com a obligatoris en el registre de la comanda.
 
3) Confidencialitat
CHEF MUNNÉ es compromet a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar les dades d’acord amb les finalitats pròpies del tractament, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establiment en el RGPD. (Reglament General de Protecció de Dades) i en la LOPDGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).
 
4) Norma d’ús i responsabilitat de l’usuari
L’usuari declara i garanteix que és major d’edat i disposa de capacitat legal necessària per a contractar els serveis oferts en la web.
Referent a això, CHEF MUNNÉ podrà adoptar totes les mesures que estimi convenients per a procedir a la comprovació efectiva de l’edat dels usuaris, i podran ser requerits per CHEF MUNNÉ en qualsevol moment, perquè acreditin la seva edat mitjançant l’aportació de la fotocòpia del seu DNI o document equivalent. La resposta negativa a aquest requeriment per part de l’usuari, així com l’absència de resposta en el termini que li sigui indicat per CHEF MUNNÉ donarà dret a aquest últim a suspendre o cancel·lar el registre de l’usuari.
L’usuari es compromet a no realitzar comandes falses o fraudulentes i a facilitar les dades necessàries de manera veraç i exacta. La falta de veracitat o el lliurament incomplet de les dades facilitades serà exclusivament responsabilitat de l’usuari i podrà significar la no realització de la comanda per part de CHEF MUNNÉ.
 
5) Legitimació
5.1) Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades està basada en la relació contractual en la qual el client és part en realitzar una comanda, així com interès legítim de MERITEM S. L. per a poder conèixer l’impacte dels seus serveis i/o productes en els seus clients, i el consentiment exprés de l’interessat en marcar la casella que permet les comunicacions comercials personalitzades.
 
5.2) Té l’interessat dret a retirar el seu consentiment?
Sí, l’interessat té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
 
6) Destinataris de dades
6.1) Es compartiran les seves dades amb altres empreses i/o tercers?
Sí, les dades podran ser comunicats a entitats del Grup MERITEM, així com a tercers, per a dur a terme els fins descrits en l’apartat ‘Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?.
 
7) Drets dels interessats
7.1) Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si  a CHEF MUNNÉ s’estan tractant dades personals que el concerneixen, o no.
Tanmateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que vostè té els següents drets:
– Accedir a les seves dades : Vostè té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen.
– Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades : En determinades circumstàncies, vostè té dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits.
– Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades : en determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l’informem que únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.
– A la portabilitat de les seves dades : En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
 
7.2) On ha de dirigir-se per a l’exercici dels seus drets?
Per a l’exercici dels drets anteriorment esmentats, l’interessat podrà posar-se en contacte amb CHEF MUNNÉ per escrit, indicant en el sobre “Protecció de dades”, al DPO de MERITEM S. L., Carrer Irlanda 4 , 08700, Igualada. Barcelona
 
8.3) Quan respondrem la seva sol·licitud?
Respondrem a la seva petició en la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes, aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas de necessitat, i en aquest cas, CHEF MUNNÉ informarà l’interessat d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius d’aquesta dilació.
 
8.4) Té l’interessat dret a reclamar?
Sí, l’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control, sent en el present cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Amb caràcter previ a la presentació d’aquesta reclamació l’interessat pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: rosamaria@meritem.es
 
9) Seguretat de les dades
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, ús indegut, divulgació, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
En aquest sentit, CHEF MUNNÉ garanteix la custòdia de les dades objecte de tractament, per a això adoptarà les mesures pertinents amb tals fins, sempre de conformitat amb l’estat de la tecnologia a cada moment. Les nostres mesures de seguretat s’ actualitzen permanentment d’acord amb el desenvolupament tecnològic i les obligacions de la normativa en protecció de dades.
En el cas que vostè faciliti dades d’un tercer, per exemple, per a sol·licitar una comanda d’un producte ofert per CHEF MUNNÉ, se l’informa que serà responsable d’haver obtingut el consentiment de la persona i de les dades de la mateixa que faciliti a CHEF MUNNÉ.
A més, en cas que tingui preguntes sobre el tractament de les seves dades personals, pot dirigir-se a l’entitat a dalt descrita, en la seva qualitat de Responsable, qui està a la seva disposició en cas que necessiti informació addicional al tractament de les seves dades personals, desitgi fer suggeriments o plantejar queixes.
CHEF MUNNÉ no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals a les pàgines web que no estiguin sota el domini de   CHEF MUNNÉ, a les quals pugui accedir a través dels diferents links que conté el nostre lloc web, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un vincle amb la nostra.
AQUEST AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES PREVALDRÀ DAVANT  QUALSEVOL ALTRE AVÍS LEGAL/CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES QUE CONTINGUI QUALSEVOL CONDICIÓ QUE CONTRADIGUI L’ ESTABLERT EN AQUEST DOCUMENT
 

Centre de preferències de privadesa

Necessàries

Aquestes galetes es requereixen per al correcte funcionament de la pàgina web.

PHPSESSID, _icl_current_language, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], wordpress_test_cookie

Advertising

Analítica

Aquestes galetes ens permeten millorar l'experiència del web analitzant com la fan servir els nostres usuaris.

_gid, _ga, _gat

Other