Chef munné  >  Avís legal

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LA WEB.
 
1) INTRODUCCIÓ.
Les presents condicions generals d’utilització i informació legal i les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a  disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre CHEF MUNNÉ i els usuaris d’aquesta pàgina web (www.chefmunne.com).
En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través d’aquesta, el vostre consentiment queda vinculat per aquestes condicions i per les nostres polítiques de protecció de dades, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i  Polítiques de Protecció de Dades, no ha de fer servir aquesta pàgina web.
CHEF MUNNÉ podrà en tot moment, i sense previ avís, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals de contractació.
És responsabilitat de l’usuari llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de la realització de la comanda.
 
2) TITULARITAT DEL PORTAL.
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les Dades identificatives del responsable titular del portal són les següents:
DENOMINACIÓ SOCIAL: MERITEM S. L.
CIF: B 58 775 776
DOMICILI SOCIAL: C/IRLANDA 4, 08700 , IGUALADA. BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA: TOM 34768, FOLI 76, FULLA B19577, INSCRIPCIÓ 1a
A efectes aclaridors MERITEM S. L. quedarà identificada en tot el document com a CHEF MUNNÉ.
 
3) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ DE HIPERENLLAÇOS.
Tots els continguts que es mostren en la pàgina web www.chefmunne.com; dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial ( R.D.L 1/96 que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei de Marques 17/2001) i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de  CHEF MUNNÉ i /o de tercers titulars d’aquests, que han autoritzat degudament la seva utilització.
En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de CHEF MUNNÉ.
No es podrà establir cap vincle a aquesta web des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de CHEF MUNNÉ.
 
4) XARXES SOCIALS.
En compliment del que s’estableix en l’art. 10 de LSSI, informem els usuaris que CHEF MUNNÉ és el prestador de Serveis de la Societat de la Informació, dels enllaços que la nostra web estableix als nostres perfils en xarxes socials:
https://www.facebook.com/chefmunne/
https://twitter.com/chefmunne/
https://www.instagram.com/chefmunne/
Sent la informació subministrada en l’avís legal d’aquesta web extensible a aquests perfils.
 
5) RESPONSABILITAT DE CHEF MUNNÉ.
– CHEF MUNNÉ realitza tasques de manteniment de la pàgina web per facilitar l’accés dels usuaris en tot moment. Encara així, és possible que per raons tècniques el visionat i/o funcionament de la pàgina no sigui correcte. CHEF MUNNÉ no pot garantir que la seva pàgina web es trobi en tot moment disponible, i per tant, CHEF MUNNÉ no es farà responsable dels danys i perjudicis de naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat de la web, inferències, interrupcions, caigudes, o suspensions temporals de la pàgina web, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics, motivades per causes alienes a CHEF MUNNÉ, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació.
– Els serveis de la societat de la informació oferts en aquesta web i no sotmesos a contractació prèvia són oferts a l’usuari sense cap contrapartida i únicament comporten per a l’usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes en aquest Avís Legal.
CHEF MUNNÉ no té, per tant, respecte d’aquests serveis, obligació de complir determinats nivells de disponibilitat ni adoptar mesures de seguretat específiques.
S’informa l’usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes  és responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial.
-En el cas d’usuaris menors d’edat, la utilització de la web serà sota la sencera responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, devent aquests acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per la pàgines de la web.
– CHEF MUNNÉ podrà, sense necessitat de previ avís, suspendre temporalment el contingut de la pàgina web per raons de manteniment o reparació dels seus sistemes i introduir els canvis que estimi oportuns en la pàgina web.
 
6) OBLIGACIONS DE L’USUARI.
– L’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals d’Ús, en el seu cas les Condicions Particulars que fossin aplicable, així com complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la pròpia web.
-L’Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis d’aquesta Web d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de CHEF MUNNÉ o de tercers.
-L’Usuari emprarà la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, i no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició CHEF MUNNÉ cap acció que causi mal o alteracions dels continguts o obstaculitzi el bon funcionament de la web, comprometent-se expressament pel sol ús de la mateixa a no causar problemes tècnics de qualsevol índole, transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment la web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres Usuaris.
 
7) COMUNICACIONS.
A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre CHEF MUNNÉ i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se a la secció de CONTACTE de la web o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a MERITEM S. L. Departament d’Atenció al Client, Carrer Irlanda 4, 08700, Igualada ( Barcelona)
Les comunicacions de CHEF MUNNÉ a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se en la pàgina web. L’Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la botiga online, i/o l’adquisició de béns, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions. És responsabilitat de l’Usuari mantenir actualitzades les dades facilitades en la creació del seu compte, especialment les dades de contacte facilitades per a la gestió de comandes
 
8) NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES.
Si qualsevol contingut de les presents Condicions Generals d’utilització del portal fos declarada totalment o parcialment nul o ineficaç, aquesta declaració afectarà tan sols el contingut o part de la mateix que resulti nul o ineficaç subsistint en tota la resta la resta de Condicions Generals i tenint-se tal contingut o la part del mateix que resulti afectat per no posat, tret que per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar-les de manera integral.
 
9) LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.
Aquestes Condicions Generals d’accés, navegació i ús del lloc web, així com qualsevol relació entre l’Usuari i CHEF MUNNÉ es regiran per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir o guardi relació amb l’ús d’aquesta web serà sotmesa a jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del consumidor de conformitat amb el que es disposa en l’art. 90.2 del RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
En tot cas, serà aplicable l’última Política de Privacitat acceptada per l’Usuari.
 
 
 

Centre de preferències de privadesa

Necessàries

Aquestes galetes es requereixen per al correcte funcionament de la pàgina web.

PHPSESSID, _icl_current_language, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], wordpress_test_cookie

Advertising

Analítica

Aquestes galetes ens permeten millorar l'experiència del web analitzant com la fan servir els nostres usuaris.

_gid, _ga, _gat

Other